top of page

Privacyverklaring

EVOBA 70 hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van haar  leden. In deze privacyverklaring willen wij duidelijk en helder informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. EVOBA 70 houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving w.o. Algemene Verordening Gegevensbescherming (van kracht met ingang van 25 mei 2018).

 

Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben

EVOBA 70verwerkt persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en –eventueel – competitie wilt spelen. Met deze gegevens wordt u ingeschreven in onze ledenadministratie en eventueel aangemeld bij de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond  of Nederlandse badminbond, kunnen wij u als lid informeren en uitnodigen voor bijeenkomsten en de contributie innen. Voor deze doeleinden geldt een wettelijke grondslag. Aan het einde vandeze verklaring staat een tabel waarin u kunt zien welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens ontvangen.

 

Minderjarigen

EVOBA 70 verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Foto’s en filmopnamen

Elk competitie spelend lid dient te beschikken over een geldige spelerspas verstrekt door de Nevobo of badminbond; hiervoor kunnen wij u om een pasfoto vragen. Zonder pasfoto kan  geen spelerspas worden verstrekt en is deelname aan wedstrijden niet mogelijk. Het fotograferen en filmen tijdens trainingen, wedstrijden en clinics met als doel het bestuderen en analyseren van beelden om de sportprestaties te verbeteren, is deel van de lidmaatschapsovereenkomst; hiervoor is geen toestemming vereist. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt door de trainer en na gebruik doch uiterlijk aan het einde van het seizoen vernietigd. Indien u hiertegen nadrukkelijk bezwaar heeft,kunt u dit met redenen omkleed kenbaar maken bij het bestuur.

Voor het plaatsen van team- en groepsfoto’s op de website en social media kanalenvan EVOBA 70 alsmede in berichtgeving over EVOBA 70in (lokale) kranten/nieuwsbladen wordt toestemming van betrokkenen gevraagd. Het moet duidelijk zijn dat de foto’s zijn gemaakt in relatie tot EVOBA 70 en haar verenigingsactiviteiten. Het staat iedereen vrij deze toestemming te weigeren zonder dat hieraan negatieve consequenties zijn verbonden. EVOBA 70 zal geen foto’s of filmopnamen van derden in de zin van publiek, supporters etc. gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.

 

Delen van persoonsgegeven met derden

EVOBA 70 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden; commerciële doeleinden worden nadrukkelijk niet gediend. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij maken gebruik van een derde partij zijnde Sportlink Services, leverancier van informatiesystemen voor sportbonden en -verenigingen. Sportlink Services heeft een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens opgenomen in haar algemene voorwaarden.

 

EVOBA 70 verstrekt persoonsgegevens aan politie en justitie indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek. Hierover wordt betrokkene door het bestuur van EVOBA 70 geïnformeerd. EVOBA 70 kan verder persoonsgegevens uitsluitend delen met derden indien hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven.

 

Bewaartermijn

EVOBA 70 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om dedoelen te realiseren, waarvoor deze gegevens zijn verzameld dan wel op grond vaneen wettelijke verplichting is vereist.

Beveiliging

EVOBA 70 neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, onrechtmatige verwerking en ongewenste publicatie. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot  de noodzakelijke persoonsgegevens. U mag erop vertrouwen dat pc’s en (mobiele) devices van deze personen op passende wijze zijn beveiligd. Alle personen dienamens EVOBA 70van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar te maken tegen de verwerking hiervan mits het  EVOBA 70 hierdoor niet onmogelijk wordt gemaakt om de lidmaatschapsovereenkomst uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bijvoorbeeld toestemming voor gebruik van foto’s. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid zijnde het sturen van uw persoonsgegevens waarover EVOBA 70 beschikt naar uzelf of een ander, door u genoemde organisatie. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij de ledenadministratie.

Om misbruik te voorkomen,  kunnen wij vragen u hierbij te identificeren.

 

Link naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring isalleen van toepassing op de website van  EVOBA 70. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring te raadplegen.

 

Cookies die wij gebruiken

Onze website maakt geen gebruik van Google Analytics of tracking cookies. Er worden uitsluitend functionele cookies gebruikt om de website naar behoren te latenwerken. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Er kan geen persoonlijke informatie als telefoonnummer of e-mailadres uit deze cookies worden herleid. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geencookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Sociale netwerken

Onze website kent buttons om webpagina’s te kunnen liken of delen op socialenetwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes ode die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codeworden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wij raden u aan deprivacyverklaring van deze sociale netwerken te raadplegen. De informatie die dezesociale netwerken verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatiewordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter etc. opgeslagen op servers in deVerenigde Staten. Facebook, Twitter etc. stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het AmerikaanseMinisterie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wijziging van het privacybeleid

EVOBA 70 past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date en inovereenstemming met geldende wet- en regelgeving te houden. De meest recente privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd.

 

 

 

Klachten

Mocht u de indruk hebben dat bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy in het geding is, neem dan contact op met het bestuur. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page